Postup při pojistných událostech
print
Postup při pojistných událostech
Česká kancelář pojistitelů, www.ckp.cz (2004-08-13)

 

 

 

 

 

 • Způsobil jste svým vozidlem škodu v ČR?

 • Způsobil Vám někdo v ČR škodu svým vozidlem?

 • Způsobil jste svým vozidlem škodu v zahraničí?

 • Způsobil Vám někdo v zahraničí škodu svým vozidlem?

Způsobil jste svým vozidlem škodu v ČR?

1) Poškozenému sdělte:

 • své jméno, příjmení a bydliště,

 • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo vlastníka vozidla,

 • obchodní jméno a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a číslo pojistné smlouvy

 • státní poznávací (registrační) značku svého vozidla, kterým byla škoda způsobena.

 • 2) S ostatními účastníky nehody vyplňte formulář o škodné události (je vhodné mít takový formulář k dispozici), jehož provedení se u jednotlivých pojistitelů může lišit, případně použijte formulář „evropský záznam dopravní nehody“. Pokud žádný takový formulář k disposici nemáte, sepište pokud možno spolu s ostatními účastníky nehody písemný dokument, v němž uveďte všechny základní identifikační údaje k nehodě (datum, čas a místo nehody), k jejím účastníkům a k zúčastněným vozidlům a popište, jak k nehodě došlo a jaké škody a komu vznikly. Nezapomeňte na svědky, plánek či náčrtek místa nehody, fotodokumentaci místa nehody apod.

  3) V případě, že:

 • při dopravní nehodě dojde k usmrcení nebo zranění osoby,

 • k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 20.000 Kč,

 • hmotná škoda byla způsobena na majetku třetí osoby,

 • neprodleně oznamte dopravní nehodu Policii ČR.

  Je-li nehoda šetřena Policií ČR, podepište policejní protokol pouze tehdy, souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho uveďte své výhrady.

  4) Pokud nedošlo při nehodě ke zranění nebo usmrcení a pokud vzniklá škoda nepřesahuje 20.000 Kč, nemusíte nehodu hlásit Policii ČR, jestliže se s ostatními účastníky nehody písemně dohodnete na zavinění. Za písemnou dohodu o zavinění lze považovat formulář o škodné události, pokud z jeho obsahu zavinění konkrétní osoby jednoznačně vyplývá a pokud je tento formulář také podepsán všemi osobami, jichž se dohoda o zavinění nehody týká.

  5) Zapište si jména a adresy řidičů ostatních poškozených vozidel, údaje o těchto vozidlech (státní poznávací (registrační) značku, výrobní značku a typ a barvu vozidla) a svědcích dopravní nehody – pokud možno co nejvíce v rozsahu údajů podle bodu 1).

  6) Bez zbytečného odkladu pojistiteli, u kterého máte sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:

 • oznamte, že došlo ke škodné události, s uvedením skutkového stavu týkajícího se této události,

 • předložte k této škodné události příslušné doklady a v průběhu šetření postupujte v souladu s pokyny pojistitele.

 • Způsobil Vám někdo v ČR škodu svým vozidlem?

  1) Zjistěte si od škůdce nejlépe nahlédnutím do jeho dokladů:

 • jeho jméno, příjmení a bydliště,

 • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo vlastníka vozidla, kterým byla škoda způsobena,

 • státní poznávací (registrační) značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace vozidla, kterým byla škoda způsobena

 • obchodní jméno a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, číslo pojistné smlouvy

 • pokud je vozidlo škůdce registrováno v zahraničí, zjistěte si číslo zelené karty (kompletní údaje z její rubriky č. 4) nebo hraničního pojištění tohoto vozidla a pokud možno opatřete fotokopie těchto dokumentů.

 • 2) S ostatními účastníky nehody vyplňte formulář o škodné události (je vhodné mít takový formulář k dispozici), jehož provedení se u jednotlivých pojistitelů může lišit, případně použijte formulář „evropský záznam dopravní nehody“. Pokud žádný takový formulář k disposici nemáte, sepište pokud možno spolu s ostatními účastníky nehody písemný dokument, v němž uveďte všechny základní identifikační údaje k nehodě (datum, čas a místo nehody), k jejím účastníkům a k zúčastněným vozidlům a popište, jak k nehodě došlo a jaké škody a komu vznikly. Nezapomeňte na svědky, plánek či náčrtek místa nehody, fotodokumentaci místa nehody apod.

  3) V případě, že:

 • při dopravní nehodě dojde k usmrcení nebo zranění osoby,

 • k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí, nebo na jiných věcech částku 20.000 Kč,

 • hmotná škoda byla způsobena na majetku třetí osoby,

 • neprodleně oznamte dopravní nehodu Policii ČR.

  Je-li nehoda šetřena Policií ČR, podepište policejní protokol pouze tehdy souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho uveďte své výhrady.

  4) Pokud nedošlo při nehodě ke zranění nebo usmrcení a pokud vzniklá škoda nepřesahuje 20.000 Kč, nemusíte nehodu hlásit Policii ČR, jestliže se s ostatními účastníky nehody písemně dohodnete na zavinění. Za písemnou dohodu o zavinění lze považovat formulář o škodné události, pokud z jeho obsahu zavinění konkrétní osoby jednoznačně vyplývá a pokud je tento formulář také podepsán všemi osobami, jichž se dohoda o zavinění nehody týká.

  5) Zapište si jména a adresy řidičů ostatních poškozených vozidel, údaje o těchto vozidlech (státní poznávací (registrační) značku, výrobní značku a typ a barvu vozidla) a svědcích dopravní nehody – pokud možno co nejvíce v rozsahu údajů podle bodu 1).

  6) Sdělte případným zájemcům z řad účastníků dopravní nehody své jméno a adresu.

  7) S uplatněním svého nároku na pojistné plnění a dokumentací prokazující odpovědnost za škodu řidiče nebo provozovatele jiného vozidla se obraťte na příslušného pojistitele škůdce, respektive na Českou kancelář pojistitelů , pokud jde o nárok na plnění z garančního fondu . Zde specifikujte, prokažte a doložte Vám vzniklou škodu.

  8) Pokud se Vám nepodařilo od škůdce zjistit údaje o pojistiteli škodícího vozidla, můžete pojistitele škodícího vozidla hledat v databázi České kanceláře pojistitelů buď pomocí internetu , nebo na tel. čísle +420 2 21413111. V případě telefonické komunikace nebo korespondence s ČKP uveďte vždy co nejvíce údajů o nehodě a o škodícím vozidle.

  Způsobil jste svým vozidlem škodu v zahraničí?

  1) Poškozenému sdělte:

 • své jméno, příjmení a bydliště,

 • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo vlastníka vozidla,

 • obchodní jméno a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a číslo pojistné smlouvy

 • státní poznávací (registrační) značku svého vozidla, kterým byla škoda způsobena,

 • číslo zelené karty – kompletní údaje z její rubriky č. 4 (doporučuje se mít s sebou mezinárodní automobilovou pojišťovací kartu, tzv. „zelenou kartu“).

 • 2) S ostatními účastníky dopravní nehody vyplňte evropský záznam dopravní nehody (pokud je k dispozici). Pokud máte tento dokument k disposici v češtině a ostatní účastníci nehody v jiných jazycích, vyplňte ho jak v češtině, tak i v jiném dostupném jazyku. Jde o obsahově shodné formuláře. Před oddělením originálu od kopie je důležité formulář nejen podepsat, ale také zaškrtnout vyplněné body k nehodě a uvést počet vyplněných bodů.

  3) Opatřete plánek místa nehody a pokud možno i fotodokumentaci místa nehody.

  4) Vždy k dopravní nehodě zavolejte policii. V řadě zemí jsou však policií vyšetřovány jen vážné dopravní nehody (škody na zdraví, usmrcení, velké materiální škody). Protokol podepište pouze tehdy, rozumíte-li mu a souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho v češtině uveďte své vlastní vyjádření o nehodě.

  5) Zapište si jména a adresy řidičů ostatních havarovaných vozidel, údaje o těchto vozidlech (státní poznávací (registrační) značku, výrobní značku a typ a barvu vozidla) a svědcích dopravní nehody – pokud možno co nejvíce v rozsahu údajů podle bodu 1).

  6) Bez zbytečného odkladu pojistiteli, u kterého máte sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:

 • oznamte, že došlo ke škodné události, s uvedením skutkového stavu týkajícího se této události,

 • předložte k této škodné události příslušné doklady a v průběhu šetření postupujte v souladu s pokyny pojistitele.

 • 7) Jestliže potřebujete poradit, jak postupovat, a nemůžete kontaktovat svého pojistitele, obraťte se na národní kancelář země, kde došlo k dopravní nehodě. Její adresu, telefonní a faxové číslo najdete na zadní straně zelené karty nebo také na webu Rady kanceláří .

  Způsobil Vám někdo v zahraničí škodu svým vozidlem?

  1) Zjistěte si od škůdce nejlépe nahlédnutím do jeho dokladů::

 • jeho jméno, příjmení a bydliště,

 • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo vlastníka vozidla, kterým byla škoda způsobena,

 • státní poznávací (registrační) značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace vozidla, kterým byla škoda způsobena

 • obchodní jméno a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,

 • číslo pojistné smlouvy a číslo zelené karty – kompletní údaje z její rubriky č. 4.

 • 2) S ostatními účastníky dopravní nehody vyplňte evropský záznam dopravní nehody (pokud je k dispozici). Pokud máte tento dokument k disposici v češtině a ostatní účastníci nehody v jiných jazycích, vyplňte ho jak v češtině, tak i v jiném dostupném jazyku. Jde o obsahově shodné formuláře. Před oddělením originálu od kopie je důležité formulář nejen podepsat, ale také zaškrtnout vyplněné body k nehodě a uvést počet vyplněných bodů.

  3) Opatřete plánek místa nehody a pokud možno i fotodokumentaci místa nehody.

  4) Vždy k dopravní nehodě zavolejte policii. V řadě zemí jsou však policií vyšetřovány jen vážné dopravní nehody (škody na zdraví, usmrcení, velké materiální škody). Protokol podepište pouze tehdy, rozumíte-li mu a souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho v češtině uveďte své vlastní vyjádření o nehodě.

  5) Zapište si jména a adresy řidičů ostatních poškozených vozidel, údaje o těchto vozidlech (státní poznávací (registrační) značku, výrobní značku a typ a barvu vozidla) a svědcích dopravní nehody – pokud možno co nejvíce v rozsahu údajů podle bodu 1).

  6) Sdělte případným zájemcům z řad účastníků dopravní nehody své jméno a adresu.

  7) S uplatněním svého nároku na pojistné plnění a dokumentací prokazující odpovědnost za škodu řidiče nebo provozovatele jiného vozidla se obraťte na příslušného pojistitele škůdce, proti kterému specifikujte, prokažte a doložte Vám vzniklou škodu.

  8) Jestliže potřebujete poradit, jak postupovat, nebo nemůžete kontaktovat příslušného pojistitele, u kterého má škůdce sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (škůdce je z jiné země, než kde došlo k dopravní nehodě), obraťte se na národní kancelář země, kde došlo k dopravní nehodě. Její adresu, telefonní a faxové číslo najdete na zadní straně zelené karty nebo na webu Rady kanceláří . Případně se obraťte na Českou kancelář pojistitelů . Česká kancelář pojistitelů sice nemusí být kompetentní k vyřízení Vaší záležitosti v zahraničí, ale může Vám pomoci či poradit.

  9) Pokud jste byli při nehodě v zahraničí poškozeni nezjištěným nebo nepojištěným vozidlem, můžete se obrátit na Českou kancelář pojistitelů a sdělit nám údaje k takovému případu. Ani zde Česká kancelář pojistitelů nemusí být kompetentní k vyřízení věci a nárok na plnění z jejího garančního fondu zde nevzniká. S řadou garančních fondů jiných zemí má Česká kancelář pojistitelů podepsány dohody, které umožňují řešit i tyto případy, a Česká kancelář se může pokusit Vám poradit, jak správně postupovat.

  edit
  cmc.fordclubs.org
   Created by BasicX, Zbynek | Nahoru | Home | E-mail
   
   Copyright © 2003 - 2009 CMC + CFC, všechna práva vyhrazena